Είδος Τραγουδιού: Εκκλησιαστικός ύμνος

Αποτελέσματα 1 έως 14 από 14.

d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Δόξα των Αίνων
Εκκλησιαστικός ύμνος Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ήχος β'. Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον πριάσασθαι, πολύτιμον μύρον, του μυρίσαι το...
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Η γ΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας
Εκκλησιαστικός ύμνος Ο ΚΑΝΩΝ Ωδή γ'. Ήχος β'. Ο Ειρμός Της Πίστεως εν πέτρα με στερεώσας, επλάτυνας το στόμα μου επ' εχθρούς μου· ηυφράνθη γαρ τ...
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Η η΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας
Εκκλησιαστικός ύμνος Ωδή η'. Ήχος β΄. Ο Ειρμός. Ρήμα τυράννου, επεί υπερίσχυσεν, επταπλασίως κάμινος, εξεκαύθη ποτέ· εν η Παίδες ουκ εφλέχθησαν, ...
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Η θ΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας
Εκκλησιαστικός ύμνος Ο Διάκονος ή ο Ιερεύς: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνοις τιμώντες μεγαλύνομεν. Ωδή θ'. Ήχος β΄. Ο Ειρμός. Ψυχαί...
d21_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Θεοτόκε Παρθένε
Εκκλησιαστικός ύμνος Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετά σοῦ. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας...
d21_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Κράτημα
Εκκλησιαστικός ύμνος
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Οι Αίνοι: «Πάσα πνοή...», «Αινείτε αυτόν...»
Εκκλησιαστικός ύμνος Οι Αίνοι. Ήχος α'. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των Ουρανών· αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις· σοι πρέ...
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Τα Καθίσματα
Εκκλησιαστικός ύμνος ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ήχος γ'. Την ωραιότητα. Πόρνη προσήλθέ σοι, μύρα συν δάκρυσι, κατακενούσα σου, ποσί Φιλάνθρωπε, και δυσωδίας τ...
d22_badge
Εκκλησιαστικός ύμνος
Τα Στιχηρά Ιδιόμελα των Αποστίχων
Εκκλησιαστικός ύμνος Τά Στιχηρά Ιδιόμελα των Αποστίχων. Ήχος πλ. β'. Σήμερον ο Χριστός, παραγίνεται εν τη οικία του Φαρισαίου, και γυνή αμαρτωλός...

Αποτελέσματα 1 έως 14 από 14.